Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3,Cr2O và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng được chất rắn có khối lượng 16 gam.

Câu 13:

Cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm , tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm phải dùng 10,8 gam Al. Xác định thành phần % theo khối lượng của trong hỗn hợp X. Giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Lời giải:

Chất rắn dư sau phản ứng với kiềm là = 0,1 mol

Trong phản ứng nhiệt nhôm, chỉ có bị khử. Số mol Al phản ứng là 0,4 mol.