Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Y và còn lại 1,46 gam kim loại.

Câu 13:

Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm Fe, tác dụng với 200 ml dung dịch loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Y và còn lại 1,46 gam kim loại. Xác định khối lượng muối trong Y và nồng độ mol của dung dịch .

Lời giải:

Sau phản ứng kim loại còn dư, vậy Fe chỉ bị oxi hoá lên

Gọi x, y là số mol Fe và phản ứng, khối lượng rắn phản ứng là

18,5- 1,46 = 17,04 (gam).

⟹ 56x + 232y = 17,04 gam (1)

Ta có phương trình cho - nhận e :

Fe → + 2e

x → x → 2x mol

+ 2e →

y → 2y → 3y (mol)

+ 3e →

0,3 ← 0,1 (mol)

Áp dụng ĐLBTĐT, ta có : 2x = 2y + 0,3 (2)

Từ (1) và (2), giải hệ ta có : x = 0,18; y = 0,03

Vậy muối thu được là Fe( : (x + 3y) = 0,27 mol ⟹ m = 48,6 g

Số mol phản ứng = 2. + = 2.0,27 + 0,1 = 0,64 mol

= 3,2 (M).