Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Cho 100 g hợp kim của Zn và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra trong phản ứng đã khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 (làm giảm là 9,6 g so với ban đầu). Xác định thành phần phần trăm của hợp kim.

Câu 13:

Cho 100 g hợp kim của Zn và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra trong phản ứng đã khử hoàn toàn một lượng (làm giảm là 9,6 g so với ban đầu). Xác định thành phần phần trăm của hợp kim.

Lời giải:

Hợp kim Zn và Cu phản ứng với HCl thì chỉ có Zn phản ứng tạo khí còn Cu không phản ứng.

Các phản ứng hóa học xảy ra:

Zn + 2HCl → + ↑ (1)

+ → 2Fe + O (2)

Theo đề, khí sinh ra trong phản ứng đã khử hoàn toàn một lượng (làm giảm là 9,6 g so với ban đầu) → = = 9,6 → = 0,6 mol

= 0,6: 3= 0,2 mol → theo (2) = = 0,6 mol

Theo (1) = = 0,6 mol → = 0,6.65= 39g

→ % = 39% → % m Cu= 61%.