Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Chất X có công thức phân tử C8H10O. X có thể tham gia vào quá trình chuyển hoá sau :

Câu 13:

Chất X có công thức phân tử C8H10O. X có thể tham gia vào quá trình chuyển hoá sau :

→ polistiren

Hai chất X và Y có công thức cấu tạo và tên như thế nào ? Viết phương trình hoá học của các phản ứng nói trên.

Lời giải:

X có thể là — OH 2-phenyletanol

hoặc — CH()—OH 1-phenyletanol