Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Hãy viết các công thức cấu tạo có thể có của X và ghi tên tương ứng.

Câu 13:

Chất X có công thức phân tử N và là este của amino axit. Hãy viết các công thức cấu tạo có thể có của X và ghi tên tương ứng.

Lời giải:

Các công thức cấu tạo phù hợp ỉà :

N - - metyl β-aminopropionat

-CH()- metyl α-aminopropionat

N-- etyl aminoaxetat.