Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại : K, Ca, Al, Fe, Cu,

Câu 12:

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại : K, Ca, Al, Fe, Cu, Cr. Có nhận xét gì về cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố

Lời giải:

Nguyên tố Z Cấu hình e
K 19 1s22s22p63s23p64s1
Ca 20 1s22s22p63s23p64s2
Al 13 1s22s22p63s23p1
Fe 26 1s22s22p63s23p63d64s2
Cu 29 1s22s22p63s23p63d104s1
Cr 24 1s22s22p63s23p63d54s1
Trong nguyên tử Cr và Cu một electron trong lớp có năng lượng thấp 4s điền vào lớp có năng lượng cao hơn 3d, chúng có cấu hình lớp ngoài cùng là 3d5