Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Trình bày phương pháp điều chế từng kim loại riêng biệt từ hỗn hợp những chất NaCl, Al2O3, MgCO3. Viết các phương trình hoá học.

Câu 12:

Trình bày phương pháp điều chế từng kim loại riêng biệt từ hỗn hợp những chất NaCl, , . Viết các phương trình hoá học.

Lời giải:

Dùng nước tách được NaCl. Cô cạn dung dịch được NaCl rắn. Điện phân NaCl nóng chảy, được kim loại Na.

Dùng dung dịch NaOH dư, tách được chất rắn và dung dịch . Từ điều chế kim loại Mg theo sơ đồ chuyển hoá sau:

→ Mg

Từ natri aluminat điều chế Al theo sơ đồ chuyển hóa:

→ Al→ Al