Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Hãy viết công thức cấu tạo của tripeptit có tên là Alanylglyxylvalin (Ala-Gly- Val).

Câu 12:

Hãy viết công thức cấu tạo của tripeptit có tên là Alanylglyxylvalin (Ala-Gly- Val).

Lời giải:

Công thức cấu tạo của tripeptit Ala - Gly - Val là :