Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Hãy viết công thức cấu tạo của tất cả các tripeptit có chứa gốc của cả hai amino axit là glyxin và alanin.

Câu 12:

Hãy viết công thức cấu tạo của tất cả các tripeptit có chứa gốc của cả hai amino axit là glyxin và alanin.

Lời giải:

Từ hai amino axit là glyxin và alanin có thể tạo ra 6 tripeptit sau đây :