Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Cho luồng khí co dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 nung nóng. Sau khi kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn trong ống sứ là 5,5 gam. Cho khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ vào nước vôi trong dư thấy có 5 gam kết tủa.

Câu 12:

Cho luồng khí co dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp FeO và nung nóng. Sau khi kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn trong ống sứ là 5,5 gam. Cho khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ vào nước vôi trong dư thấy có 5 gam kết tủa. Xác định giá trị của m.

Lời giải:

Ta có sơ đồ phản ứng :

Nhận thấy, cứ 1 mol CO phản ứng sinh ra 1 mol thì khối lượng chất rắn giảm 16 gam

Mặt khác ta có : = = 0,05 mol ⟹ khối lượng rắn giảm = 0,05.16 = 0,8 (gam)

⟹ Khối lượng hỗn hợp oxit ban đầu là: m = 5,5 + 0,8 = 6,3g