Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Trình bày phương pháp hoá học nhận biết sự có mặt của các ion trong dung dịch thu được bằng cách hoà tan các muối feCl2, Zn(NO3)2 và AlCl3 vào nước.

Câu 11:

Trình bày phương pháp hoá học nhận biết sự có mặt của các ion trong dung dịch thu được bằng cách hoà tan các muối , Zn()2 và vào nước.

Lời giải:

Cho dd tác dụng với dd có kết tử trắng chứng tỏ có ion

Thêm vài giọt dd đặc và mảnh Cu có khí không màu hóa nâu trong không khí thoát ra chứng tỏ có ion .

Cho từ từ dd NaOH đến dư vào dd trên thấy có kết tủa, sau đó kết tủa tan một phần chứng tỏ có hidroxit lưỡng tính. Gạn để tách lấy dd (ddA) lắc phần kết tủa nếu kết tủa chuyển sang màu nâu đỏ chứng tỏ có ion .

Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch C1, có kết tủa xuất hiện chứng tỏ có . Lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch cho tác dụng với S, có kết tủa trắng (ZnS) chứng tỏ có .