Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat kim loại M hoá trị không đổi được 4 gam oxit và hỗn hợp khí NO2 và O2. Xác định công thức muối của kim loại M.

Câu 11:

Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat kim loại M hoá trị không đổi được 4 gam oxit và hỗn hợp khí . Xác định công thức muối của kim loại M.

Lời giải:

Vì sau khi nhiệt phân thu được oxit kim loại nên loại .

Để đơn giản ta giả sử M có hoá trị II :

2M( → 2MO + + 1/

Nhận thấy khối lượng chất rắn giảm bằng khối lượng khí thoát ra

+ = 9,4 - 4 = 5,4 g

⟶ 46.2x + 16x = 5,4 ⟶ x = 0,05

= 9,4/0,05 = 188 => = 64

Vậy muối đó là Cu(.