Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Nêu những phản ứng hoá học chứng minh các đặc điểm sau đây của fructozơ : a) Có nhiều nhóm OH ở những nguyên tử cacbon kề nhau.

Câu 11:

Nêu những phản ứng hoá học chứng minh các đặc điểm sau đây của fructozơ :

a) Có nhiều nhóm OH ở những nguyên tử cacbon kề nhau.

b) Tổng số nhóm OH trong phân tử là 5.

c) Có nhóm chức xeton.

d) Có mạch cacbon không phân nhánh.

Lời giải:

a) fructozơ tác dụng với Cu cho dung dịch xanh lam chứng tỏ phân tử fructozơ có nhiều nhóm OH ở vị trí kề nhau

b) fructozơ tạo este chứa 5 gốc axit COO chứng tỏ phân tử có 5 nhóm OH

c) fructozơ cộng Hidro cho poliancol chứng tỏ phân tử có nhóm chức xeton

d) khử hoàn toàn fructozơ thu được hexan chứng tỏ có 6 nguyên tử C trong phân tử fructozơ tạo thành một mạch không phân nhánh.