Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Hỗn hợp khí A chứa propan và một amin đơn chức. Lấy 6 lít A trộn với 30 lít oxi rồi đốt. Sau phản ứng thu được 43 lít hỗn hợp gồm hơi nước, khí cacbonic, nitơ và oxi còn dư.

Câu 11:

Hỗn hợp khí A chứa propan và một amin đơn chức. Lấy 6 lít A trộn với 30 lít oxi rồi đốt. Sau phản ứng thu được 43 lít hỗn hợp gồm hơi nước, khí cacbonic, nitơ và oxi còn dư. Dẫn hỗn hợp này qua đặc thì thể tích còn lại 21 lít, sau đó cho qua dung dịch NaOH dư thì còn lại 7 lít. Các thể tích đo ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của amin trong hỗn hợp A.

Lời giải:

+ + O

N + + y/O + 1/

Hỗn hợp gồm hơi nước, khí cacbonic, nitơ và oxi còn dư. Dẫn hỗn hợp này qua đặc thì thể tích còn lại 21 lít, sau đó cho qua dung dịch NaOH dư thì còn lại 7 lít.

O + .O

NaOH + +O

Thể tích hơi nước : 43 - 21 =22 (lít)

Thể tích : 21 - 7 = 14 (lít)

Để tạo ra 22 lít hơi nước cần 11 lít (vì để tạo ra 1 mol O cần 0,5 mol )

Để tạo ra 14 lít cần 14 lít (vì để tạo ra 1 mol cần 1 mol ) Thể tích đã tham gia phản ứng là: 14 + 11 = 25 (lít)

Thể tích còn dư : 30- 25 = 5 (lít)

Thể tích : 7 - 5 = 2 (lít)

Thể tích N = 2. = 4 (lít)

Thể tích = 6-4 = 2 (lít)

Khi đốt 2 lít thu được 6 lít và 8 lít hơi nước. Vậy khi đốt 4 lít CxHyN thu được 14-6 = 8 (lít) và 22 - 8 = 14 (lít) hơi nước.

→ x = 8/4 = 2; y = 14.2/4 = 7

Công thức phân tử của amin là N.

Các công thức cấu tạo : - - (etylamin) ; - NH - (đimetylamin)