Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi trong mọi hợp chất, M đứng trước hiđro trong dãy điện hoá. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong hỗn hợp A là 1 : 2.

Câu 11:

Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi trong mọi hợp chất, M đứng trước hiđro trong dãy điện hoá. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong hỗn hợp A là 1 : 2. Cho 13,9 g hỗn hợp A tác dụng với khí thì cần dùng 10,08 lít . Cho 13,9 g hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl thì thu được 7,84 lít . Các thể tích khí đều đo ở đktc. Xác định kim loại M và % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

Lời giải:

2M + 2nHCl → + n

x 0,5nx(mol)

Fe + 2HCl → +

2x 2x (mol)

0,5nx + 2x = 7,84/22,4 = 0,35 (1)

2M +

x 0,5nx(mol)

2Fe +

2x 3x (mol)

0,5nx + 3x = 10,08/22,4 = 0,45 (2)

Từ (1) và (2) → n= 3, x= 0,1

= 2.0,1.56= 11,2 g ; = 13,9-11,2= 2,7g

= 2,7:0,1 = 27 → M là Al

= 2,7/13,9 x 100% = 19,42%

= 80,58%