Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Có hỗn hợp bột các kim loại Al và Zn. Trình bày phương pháp hoá học tách riêng

Câu 11:

Có hỗn hợp bột các kim loại Al và Zn. Trình bày phương pháp hoá học tách riêng từng kim loại và viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng.

Lời giải:

- Hoà tan hỗn hợp vào dung dịch HCl dư :

2A1 + 6HCl → +

Zn + 2HCl → +

Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch dư :

HCl (dư) + Cl

+ + O → Al ↓+ Cl

+ + O → Zn↓ + Cl

Zn + → [Zn(]

Lọc tách Al, nhiệt phân thu được rồi điện phân nóng chảy.

Nước lọc cho tác dụng với dung dịch HCl thu được Zn, nhiệt phân thành ZnO rồi khử bằng .