Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Cho biết các phản ứng xảy ra khi cho hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 vào :

Câu 11:

Cho biết các phản ứng xảy ra khi cho hỗn hợp gồm Fe, FeO, , vào :

a) Dung dịch loãng.

b) Dung dịch loãng.

Lời giải:

Hỗn hợp gồm Fe, FeO, , vào :

a) Dung dịch loãng.

2Fe + (l) → ( +

FeO + (l) → + O

+ (l) → ( + O

+ (l) → ( + + O

b) Dung dịch loãng.

Fe+ (l) → Fe( + NO + O

3FeO + (l) → 3Fe( + NO + O

+ (l) → 2Fe( + O

+ (l) → 9Fe( + NO + O.