Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Cho 2,16 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, lạnh (vừa đủ) thì thu được dung dịch X và không thấy khí thoát ra. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch X đến khi kết tủa tạo ra rồi vừa tan hết. Tính số mol NaOH đã dùng.

Câu 11:

Cho 2,16 gam Al vào dung dịch loãng, lạnh (vừa đủ) thì thu được dung dịch X và không thấy khí thoát ra. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch X đến khi kết tủa tạo ra rồi vừa tan hết. Tính số mol NaOH đã dùng.

Lời giải:

Không có khí thoát ra ⟹ sản phẩm khử là : .

Bảo toàn điện tích ta có: nAl.3 = .8 ⟹ = 0,03 (mol).

Dung dịch gồm : Al( : 0,08 mol và : 0,03 mol

+ NaOH → + ↑ + O.

Al( + 3NaOH → Al↓ + .

NaOH + Al + O.

= + 3. + = + 3.0,08 + 0,08 = 0,35 (mol).