Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Bằng những phản ứng hoá học nào có thể phân biệt được các chất trong mỗi dãy sau ? a) Các kim loại : Al, Mg, Ba, Na.

Câu 11:

Bằng những phản ứng hoá học nào có thể phân biệt được các chất trong mỗi dãy sau ?

a) Các kim loại : Al, Mg, Ba, Na.

b) Các dung dịch muối : NaCl, Ba(, Al(.

c) Các oxit : CaO, FeO, .

d) Các dung dịch : , Ca(, Al(.

Lời giải:

a) Dùng O, nhận biết được 2 nhóm kim loại Na, Ba và Mg, Al. Nhận biết ion trong nhóm ( 1 ) bằng ion . Nhận biết kim loại Al trong nhóm (2) bằng dung dịch NaOH.

b) Nhận biết ion bằng dung dịch NaOH, sau đó nhận biết ion bằng dung dịch muối cacbonat, còn lại là dung dịch chứa .

c) Dùng O nhận biết CaO, dùng dung dịch NaOH nhận biết , chất còn lại là FeO.

d) Dùng dung dịch NaOH nhận biết: Al( tạo kết tủa sau đó tan trong dung dịch NaOH dư ; Ca( làm dung dịch vẩn đục, còn lại là .