Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11-19: Quá trinh nào sau đây là quá trình khử ?

Câu 11:

Quá trinh nào sau đây là quá trình khử ?

A. Cu → + 2e.   B. + 2e→ Cu.

C. + 1e → Zn .   D. Zn → + 2e.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 12:

Trong các phương pháp sau, phương pháp nào điều chế được Cu có độ tinh khiết cao từ Cu(0H)2.CuC03 (X) ?

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 13:

Trong phương pháp thủy luyện dùng để điều chế Ag từ quặng có chứa Ag2S, cần dùng

A. dung dịch đặc và Zn.

B. dung dịch S04 đặc, nóng và Zn.

C. dung dịch NaCN và Zn.

D. dung dịch HCl đặc và Zn.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 14:

Trong quá trình điện phân, các anion di chuyển về

A. catot, ở đây chúng bị oxi hoá.

B. anot, ở đây chúng bị khử

C. anot, ở đây chúng bị oxi hoá.

D. catot, ở đây chúng bị khử.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 15:

Trong quá trình điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ :

A. ion nhường electron ở anot.

B. ion nhận electron ở catot.

C. ion nhận electron ở anot.

D. ion nhường electron ở catot.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 16:

Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ có màng ngăn :

A. cation bị khử ở catot.

B. phân tử 0 bị khử ở catot.

C. ion bị khử ở anot.

D. phân tử 0 bị oxi hoá ở anot.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 17:

với các điện cực bằng Cu, nhận thấy :

A. nồng độ ion trong dung dịch tăng dần.

B. nồng độ ion trong dung dịch giảm dần.

C. nồng độ trong dung dịch không thay đổi.

D. chỉ có nồng độ ion là thay đổi.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 18:

Trong quá trình điện phân dung dịch với các điện cực bằng graphit, nhận thấy

A. nồng độ ion trong dung dịch tăng dần.

B. nồng độ ion trong dung dịch giảm dần.

C. nồng độ ion trong dung dịch không thay đổi.

D. chỉ có nồng độ ion là thay đổi.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 19:

Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và . Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m g hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64g chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với là 20,4. Giá trị m là

A. 105,6   B. 35,2   C. 70,4   D. 140,8

Lời giải:

Đáp án: C

+ CO → +

+ CO → 3FeO +

FeO + CO → Fe +

Ta thấy: =

= 11,2 : 22,4 = 0,5 mol

Gọi x là số mol của ta có phương trình về khối lượng của B:

44x + 28(0,5 – x) = 0,5.20,4.2 = 20,4

⇒ x = 0,4 mol =

Bảo toàn khối lượng ta có:

+ = +

= m = 64 + 0,4.44 – 0,4.28 = 70,4