Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Muốn có đủ khí clo để tác dụng với 1,12 g Fe cần phải dùng bao nhiêu gam K2Cr2O7 và bao nhiêu mililít dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19 g/ml)

Câu 10:

Muốn có đủ khí clo để tác dụng với 1,12 g Fe cần phải dùng bao nhiêu gam và bao nhiêu mililít dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19 g/ml)

Lời giải:

= 1,12: 56= 0,04 mol

Các phản ứng xảy ra:

+ 14HCl → 2KCl + + + O (1)

2Fe + (2)

Theo pt (2) ta có : = 3/= 0,03 mol

Theo pt (1) ta có :

= /3 = 0,01 mol

= 0,01 x 294 = 2,94g