Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Hoà tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối có nồng độ 27,21%. Xác định kim loại M.

Câu 10:

Hoà tan hiđroxit kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch 20% thu được dung dịch muối có nồng độ 27,21%. Xác định kim loại M.

Lời giải:

Ta có PTHH: M + + O

   x   → x →   x

= 98x . 100/20 = 490x(g)

= (M+34)x + 490x = (M + 524)x (gam)

Ta lại có: =(M + 96)x

⟺ M = 64 Vậy kim loại cần tìm là Cu.