Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lân lượt là 48,65% ; 8,11% va 43,24% a) Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có và gọi tên X.

Câu 10:

Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lân lượt là 48,65% ; 8,11% va 43,24%

a) Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có và gọi tên X.

b) Đun nóng 3,7 g X với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng, thu được 4,1 g muối rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của X.

Lời giải:

a) Từ phần trăm khối lượng các nguyên tố, ta xác định được công thức đơn giản nhất của X là → Công thức phân tử của X là .

Các công thức cấu tạo có thể có của X là :

(etyl fomat) và (metyl axetat).

b) Đặt công thức của X là RCOOR1 (R1 # H).

RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH

= 0,05 mol

Muối khan là RCOONa có số mol = số mol X = 0,05 mol

=> = 41/0,05 = 82 (g/mol)

Từ đó suy ra muối là COONa.

Công thức cấu tạo của X là