Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Criolit được điều chế theo phản ứng sau :

Câu 10:

Criolit được điều chế theo phản ứng sau :

(rắn) + HF (dd) + NaOH (dd) → (rắn) + O

Tính khối lượng mỗi chất ban đầu để sản xuất 1 kg criolit. Coi hiệu suất phản ứng đạt 100%.

Lời giải:

+ 12HF + 6NaOH → + O

Ta có: 102   12.20   6. 40   2.210

0,248(kg)←0,5714(kg)←0,5714(kg)←1(kg)

→ 242,8 g ; 571,4 g HF ; 571,4 g NaOH.