Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Có các gói bột sau : Al, Fe, Ag, Al2O3. Trình bày cách phân biệt các chất trong mỗi gói bằng phương pháp hoá học.

Câu 10:

Có các gói bột sau : Al, Fe, Ag, . Trình bày cách phân biệt các chất trong mỗi gói bằng phương pháp hoá học.

Lời giải:

- Dùng dd NaOH: Al phản ứng tạo khí, bị hòa tan không có khí

- Dùng dd HCl: Fe phản ứng tạo khí, Ag không phản ứng.