Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Cho xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic, người ta thu được axit axetic và 82,2 g hỗn hợp rắn gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Để trung hoà l/10 lượng axit tạo ra cần dùng 80 ml dung dịch NaOH 1M.

Câu 10:

Cho xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic, người ta thu được axit axetic và 82,2 g hỗn hợp rắn gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Để trung hoà l/10 lượng axit tạo ra cần dùng 80 ml dung dịch NaOH 1M.

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

b) Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp rắn thu được.

Lời giải:

b) = 0,08 mol

Để trung hoà l/10 lượng axit cần 0,08 mol NaOH

= 10. = 0,8 (mol).

Đặt khối lượng xenlulozơ triaxetat là x gam, khối lượng xenlulozơ điaxetat là y gam ; ta có : x + y = 82,2 (1)

Khi tạo ra 288n g xenlulozơ triaxetat, thì tạo ra 3n mol COOH

Khi tạo ra x g xenlulozơ triaxetat là x gam, thì tạo ra mol COOH

Khi tạo ra 246n g xenlulozơ ddiaxxetat thì tạo ra 2n mol COOH

Khi tạo ra y g xenlulozơ điaxetat thì tạo ra mol COOH

Từ (1)(2) ⇒ x = 57,6; y = 24,6

Xenlulozơ triaxetat chiếm khối lượng

Xenlulozơ điaxetat chiếm 100% - 70,1% = 29,9% khối lượng