Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Cho A là oxit, B là muối, C và D là kim loại. Hãy viết PTHH của các phản ứng sau :

Câu 10:

Cho A là oxit, B là muối, C và D là kim loại. Hãy viết PTHH của các phản ứng sau :

a) A + HCl → 2 muối + O

b) B + NaOH → 2 muối + O

c) C + muối → 1 muối

d) D + muối → 2 muối

Lời giải:

a) + 8HCl → + + 0

b) Ca( + NaOH → + + 0

c) Fe +

d) Cu + +