Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-9: Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?

Câu 1:

Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2:

Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử N ?

A. 4 chất.   B. 6 chất.

C. 7 chất.   D. 8 chất.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3:

Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử N ?

A. 3 amin   B. 4 amin.

C. 5 amin   D. 6 amin.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 4:

Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử N ?

A. 4 amin.   B. 5 amin.

C. 6 amin.   D. 7 amin.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 5:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất

A. Metyletylamin.   B. Etylmetylamin

C. Isopropanamin.   D. Isopropylamin.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 6:

Trong các tên gọi sau đây, tên nào không phù hợp với chất ?

A. Benzylamin   B. Benzenamin

C. Phenylamin   D. Anilin

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 7:

Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?

A.    B. - - .

C. - .   D. (NH

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 8:

Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ?

A. - .   B. - - .

C. (NH.   D.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 9:

Trong các chất dưới đây, chất nào tham gia phản ứng thế nguyên tử hiđro của nhân thơm bằng nguyên tử brom dễ dàng nhất?

A.    B. -

C. -   D. m-N--

Lời giải:

Đáp án: D