Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-9: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và lipit là

Câu 1:

Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và lipit là

A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn.

B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ.

C. phân tử protein luôn có nhóm chức OH.

D. protein luôn là chất hữu cơ no.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2:

Tripeptit là hợp chất

A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.

B. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.

C. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.

D. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3:

Có bao nhiêu peptit mà phân tử chứa 3 gổc amino axit khác nhau ?

A. 3 chất.   B. 5 chất.   C. 6 chất.   D. 8 chất.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 4:

Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ?

Lời giải:

B

Câu 5:

Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit

A. 1 chất.   B. 2 chất.   C. 3 chất.   D. 4 chất.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 6:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang đỏ.

B. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang xanh.

C. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím.

D. Dung dịch các amino axit có thể làm đổi màu quỳ tím sang đỏ hoặc sang xanh hoặc không làm đổi màu quỳ tím.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 7:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A.Peptit có thể thuỷ phân hoàn toàn thành các α-amino axit nhờ xúc tác axit hoặc bazơ.

B.Peptit có thể thuỷ phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn nhờ xúc tác axit hoặc bazơ.

C. Các peptit đều tác dụng với Cu trong môi trường kiềm tạo ra hợp chất có màu tím hoặc đỏ tím.

D. Enzim có tác dụng xúc tác đặc hiệu đối với peptit : mỗi loại enzim chỉ xúc tác cho sự phân cắt một số liên kết peptit nhất định.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 8:

Trong các peptit dưới đây, chất nào tham gia phản ứng màu biure?

A. Glyxylalanin (Gly-Ala)   

B. Alanylglyxin(Ala-Gly)

C. Alanylglyxylalanin (All - Gly - Ala)   

D. Alanyllysin (Ala-Lys)

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 9:

Trong các peptit dưới đây, chất nào không tham gia phản ứng màu biure?

A. Alanylglyxylvalin (Ala-Gly-Val)

B. Alanylglỹylserylleuxin (Ala-GLy-Ser-Leu)

C. Leuxylseryglyxylalanin (Leu-Ser-Gly-Ala)

D. Alanylglyxin (Ala-Gly)

Lời giải:

Đáp án: D