Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-9: Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất là Zn, Sn và Pb cần khuấy loại thuỷ ngân này trong

Câu 1:

Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất là Zn, Sn và Pb cần khuấy loại thuỷ ngân này trong

A. dung dịch Zn(.   B. dung dịch Sn(.

C. dung dịch Pb(.   D. dung dịch Hg(.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2:

Hai mẫu kẽm có khối lượng bàng nhau. Cho một mẫu tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl tạo ra 6,8 g muối. Cho mẫu còn lại tác dụng hoàn toàn với dung dịch thì khối lượng muối được tạo ra là

A.16,1 g.   B. 8,05 g.

C. 13,6 g.   D. 7,42 g.

Lời giải:

Đáp án: B

= 6,8g ⟹ = = = 6,8 : 136 = 0,05 mol

= 0,05.161 = 8,05g

Câu 3:

Cho 20,4 g hỗn hợp Mg, Zn, Ag vào cốc đựng 600 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ). Sau khi phản ứng kết thúc, thêm dần NaOH vào để đạt được kết tủa tối đa. Lọc kết tủa và nung nóng ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn. Giá trị của a là

A. 23,2.   B. 25,2.   C.27,4.   D. 28,1

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4:

Ngâm một bản kẽm vào 0,2 lít dung dịch . Sau khi phản ứng kết thúc lấy bản kẽm ra, sấy khô, thấy khối lượng bản kẽm tăng 15,1 g. Nồng độ mol của dung dịch

A. 0,5M   B. 1M   C.0,75M   D.1,5M

Lời giải:

Đáp án: B

Zn + ⟶ Zn( + 2Ag

Ta thấy cứ 2 mol phản ứng ⟶ 2 mol Ag làm cho bản kẽm tăng: 108.2 – 65 = 151g

Khối lượn bản kẽm tăng 15,1g ⟹ = 15,1.2/151 = 0,2 mol

= 0,2 : 0,2 = 1M

Câu 5:

Nhận định nào dưới đây không đúng ?

A. Hỗn hợp PbS, CuS có thể tan hết trong dung dịch HCl.

B. Hỗn hợp Na, Al có thể tan hết trong dung dịch NaCl.

C. Hỗn hợp , Cu có thể tan hết trong dung dịch loãng.

D. Hỗn hợp Cu, có thể tan hết trong dung dịch HCl.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 6:

Các hợp chất trong dãy nào dưới đây đều có tính lưỡng tính ?

A. Cr, Fe, Mg

B. Cr, Zn, Mg.

C. Cr, Zn, Pb.

D. Cr, Al, Zn.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 7:

Có các nhận định sau :

1. Ag, Au không bị oxi hoá trong không khí, dù ở nhiệt độ cao.

2. Ag, Au tác dụng được với axit có tính oxi hoá mạnh như đặc nóng.

3. Zn, Ni tác dụng với không khí, nước ở nhiệt độ thường.

4. Ag, Au chỉ có số oxi hoá +1, còn Ni, Zn chỉ có số oxi hoá +2

5. Au bị tan trong nước cường toan.

Những nhận định không đúng là

A. 2, 3,4   B. 1,2, 3.

C. 2, 4, 5   D. 3, 4, 5.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 8:

Có thế phân biệt 2 kim loại Al và Zn bằng 2 thuốc thử là

A. dung dịch NaOH và dung dịch HCl.

B. dung dịch và dung dịch NaOH.

C. dung dịch NaOH và khí .

D. dung dịch HCl và dung dịch .

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 9:

Có các dung dịch , , (, , . Dùng thuốc thử nào dưới đây đế phân biệt được các dung dịch trên ?

A. Dung dịch NaOH   B. Dung dịch .

C. Dung dịch .   D. Dung dịch NaOH và .

Lời giải:

Đáp án: C