Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-8: Ứng với công thức phân tử (CTPT) C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ? A. 2. B. 3. C.4. D. 5

Câu 1:

Ứng với công thức phân tử (CTPT) có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?

A. 2.   B. 3.   C.4.   D. 5

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2:

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây :

(1) ; (2) ; (3) ; COOH;

(5) - ; (6) OH ;

(7) OOC-

Những chất thuộc loại este là

A. (1),(2), (3), (4), (5), (6).

B. (1), (2), (3), (5), (7).

C. (1), (2), (4), (6), (7).

D.(1), (2), (3), (6), (7).

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 3:

Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là 0. X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với natri. Công thức cấu tạo của X là

A. COOH.   B. .

C.    D. OH.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 4:

Hợp chất X có công thức cấu tạo : . Tên gọi của X là

A. etyl axetat.   B. metyl propionat

C. metyl axetat.   D. propyl axetat.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 5:

Thuỷ phân este E có công thức phân tử (có mặt loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là

A. metyl propionat.   B. propyl fomat.

C. ancol etylic.   D. etyl axetat.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 6:

Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 gam este X có công thức phân tử 02 trong 100 g dung dịch NaOH 4%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,4 g chất rắn. Công thức cấu tạo của X là

A.    B.

C.    D.

Lời giải:

Đáp án: A

Hướng dẫn giải:

= 0,05 mol; = 0,1 mol ⇒ NaOH dư

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

0,05            0,05            0,05 (mol)

= (0,1 - 0,05).40 = 2g

= 5,4 – 2 = 3,4 ⇒ = 3,4 : 0,05 = 6

⇒ R = 1 ⇒ X là:

Câu 7:

Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X. Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Thu được 7.85 g hỗn hợp hai muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp và 4.95g 2 hai ancol bậc I. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của hai este là :

A. , 75% ; , 25%.

B. , 45% ; , 55%.

C. , 55% ; , 45%.

D. , 25% ; , 75%.

Lời giải:

= 0,1. 1= 0,1 mol

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

= + = 7,85 + 4,95 – 0,1.40= 8,8 g

Theo đề bài hh este là đơn chức → = = 0,1 mol

= 88 g/mol.

Dựa vào đáp án, hh este là hh este no, đơn chức → Công thức phân tử của 2 este là → Loại đáp án B, C

→ hh este gồm (x mol) và (y mol).

Từ phản ứng thuỷ phân và khối lượng sản phẩm muối ta có hệ pt

+ = x + y = 0,1

+ = 67x + 82y = 7,85

→ x= 0,025 mol ; y= 0,075 mol

= 25% ; = 75%

Chọn đáp án D

Câu 8:

Este X có công thức đơn giản nhất là O. Đun sôi 4,4 g X với 200 g dung dịch NaOH 3% đến khi phan ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

A..   B.

C. .   D. HCOOCH(.

Lời giải:

= 200.3/4000 = 0,15 mol

Từ đáp án → Công thức phân tử của X là .

= 0,05 mol. Đặt CTHH của X dạng RCOOR’

PT: RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

= = 0,05 mol

= 0,1 mol

→ Chất rắn thu được gồm RCOONa 0,05 mol và NaOH dư 0,1 mol

= = 4,1 g → = 82 → M R = 15

→ CTCT của X là

Chọn đáp án B