Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-8: Trong phòng thí nghiệm, để điểu chế CuSO4 người ta cho Cu tác dụng với dung dịch nào sau đây

Câu 1:

Trong phòng thí nghiệm, để điểu chế người ta cho Cu tác dụng với dung dịch nào sau đây

A. đậm đặc   B. loãng.

C. ( loãng.   D. loãng.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 2:

Có các dung dịch : HCl, , NaOH, , .

Chỉ dùng thêm chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên

A. Cu.   B.Dung dịch Al2(.

C. Dung dịch .   D. Dung dịch Ca.

Lời giải:

Đáp án: A

Cho Cu vào các dung dịch trên:

- Không có phản ứng là: HCl, NaIH, .

- Có phản ứng là:

3Cu + ⟶ 3Cu( + 2NO↑ + O

Khí NO hóa nâu trong không khí:

2NO +

Cu + ⟶ Cu( +2Ag↓

- Lấy dung dịch để nhận ra dung dịch HCl (Kết tủa AgCl trắng), nhận ra dung dịch NAOH (Kết tủa O đen)

- Còn lại là dung dịch .

Câu 3:

Ba hỗn hợp kim loại (1) Cu-Ag, (2) Cu- Al, (3) Cu -Mg

Dung dịch của cặp chất nào sau đây để nhận biết cac hỗn hợp trên

A. HCl và    B. HCl và Al(

C. HCl và Mg(   D. HCl và NaOH

Lời giải:

Đáp án: C

Cho từng hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl nhận ra hỗn hợp Cu-Ag không tác dụng.

Hỗn hợp (2) tạo ra dung dịch và hỗn hợp (3) tạo ra phân biệt bằng NaOH:

+ 3NaOH → Al↓ + : Xuất hiện kết tủa trắng keo tan trong dung dịch NaOH dư

+ 2NaOH → Mg↓ + 2NaCl: Xuất hiện kết tủa trắng không tan trong NaOH dư

Câu 4:

Cho V lít khí (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng, thu được 32 g Cu. Nếu cho V lít (đktc) đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe thu được (Giả sử hiệu suất của các phản ứng là 100%) là

A. 24 g.   B. 26 g.

C. 28 g.   D. 30 g.

Lời giải:

Đáp án: C

= = = = 32 : 54 = 0,5 mol

= 0,5.56 = 28g

Câu 5:

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol O và 0,2 mol Cu tác dụng hết với dung dịch loãng, dư. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng được hỗn hợp muôi khan A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B có khối lượng là

A. 26,8 g.   B. 13,4 g.

C. 37,6 g.   D. 34,4 g.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 6:

Cho 19,2 g Cu tác dụng hết với dung dịch loãng, dư. Khí NO thu được đem oxi hoá thành rồi sục vào nước cùng với dòng khí 02 để chuyển hết thành . Thể tích khí (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là

A. 2,24 lít.   B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.   D. 6,72 lít.

Lời giải:

Đáp án: B

Xét toàn bộ quá trình ta có: Cu thay đổi số oxi hóa lên thay đổi số oxi hóa

⇒ Bảo toàn e ta có: =

= 0,6 mol ⇒ = 0,15 mol

= 0,15.22,4 = 3,36 lít

Câu 7:

Cho sơ đồ chuyển hoá quặng đồng thành đồng :

Hai chất X, Y lần lượt là

A. O, CuO.   B. CuS, CuO.

C. S, CuO.   D. S, O

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 8:

Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. Cu(.   B. .

C. Fe(.   D. Fe(.

Lời giải:

Đáp án: C