Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-8: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

Câu 1:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. poli(ure-fomandehit).   

B. teflon

C. poli(etylen terephtalat).   

D. poli(phenol-fomandehit).

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2:

Polime được điểu chê bằng phản ứng trùng ngưng là

A. poli(metyl metacrylat).   

B. poliacrilonitrin.

C. polistiren.   

D. polipeptit.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3:

Có thể điều chế poli (vinyl clorua) xuất phát từ monome nào dưới đây

A. =CH-COO-

B. =CH-COO-

C. =CH-OOC-

D. =CH--OH

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 4:

Cho các loại tơ sau :

1. (-NH - [] - NH - CO - []

2. (-NH-[]

3. [(]

Tơ thuộc loại poliamit là

A. 1,3.   B. 1,2, 3.

C. 2, 3.   D. 1,2.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 5:

Công thức của cao su isopren là

A. (- - CH = CH -

B. (-- C(-)=CH –

C. (--CH=CH--CH(-)-

D. (-- CH = CH - – CH(-CN) –

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6:

Trong các loại tơ dưới đây, chất nào là tơ nhân tạo

A. Tơ visco.   B. Tơ capron.

C. Nilon-6,6.   D. Tơ tằm

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 7:

Teflon là tên của một polime được dùng làm

A. chất dẻo.   B. tơ tổng hợp.

C. cao su tổng hợp.   D. keo dán.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 8:

Cao su buna-S là

A. cao su thiên nhiên được lưu hóa

B. cao su buna đã lưu hóa

C. cao su tổng hợp, sản phẩm trùng hợp isopren

D. cao su tổng hợp, sản phẩm đồng trùng hợp butadien và stiren

Lời giải:

Đáp án: D