Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-8: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiém thổ có số electron hoá trị là

Câu 1:

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiém thổ có số electron hoá trị là

A. 1e.   B. 2e.

C. 3e.   D. 4e.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2:

Chỉ dùng thêm thuốc thử nào cho dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch : , , ?

A. Quỳ tím.

B. Bột kẽm.

C. .

D. Quỳ tím hoặc bột kẽm hoặc .

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3:

Cho các chất : Ca, Ca, , CaO. Dựa vào mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ, dãy biến đổi nào sau đây có thể thực hiện được ?

A. Ca → → Ca → CaO

B. Ca → CaO → Ca

C. → Ca → CaO → Ca

D. →Ca → Ca→ CaO

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4:

Có thể dùng chất nào sau đây để làm mềm nước có tính cứng tạm thời ?

A. NaCl   B.

C.    D.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 5:

Anion gốc axit nào sau đây có thể làm mềm nước cứng ?

A.    B.

C.    D.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 6:

Trong một dung dịch có a mol , b mol , c mol Cl , d mol - . Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d là

A. a + b = c + d.   B. 2a + 2b = c + d.

C. 3a + 3b = c + d   D. 2a + c = b + d

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 7:

Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(, Mg(, Ca(, Mg(. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi nước ?

A. Dung dịch NaOH   B. Dung dịch

C. Dung dịch    D. Dung dịch

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 8:

Có thể loại bỏ tính cứng tạm thời của nước bằng cách đun sôi vì lí do nào sau đây ?

A. Nước sôi ở nhiệt độ cao (ở 100°c, áp suất khí quyển).

B. Khi đun sôi đã làm tăng độ tan của các chất kết tủa.

C. Khi đun sôi các chất khí hoà tan trong nước thoát ra.

D. Các muối hiđrocacbonat của canxi và magie bị phân huỷ bởi nhiệt để tạo kết tủa.

Lời giải:

Đáp án: D