Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-8: Nhận định nào sau đây sai ?

Câu 1:

Nhận định nào sau đây sai ?

A. Sắt tác dụng được với dung dịch

B. Sắt tác dụng được với dung dịch .

C. Sắt tác dụng được với dung dịch .

D. Đồng tác dụng được với dung dịch .

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2:

Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử ?

A. FeO   B.

C. Fe   D. Fe(

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 3:

Khử hoàn toàn 0,3 mol một oxit sắt FexOy bằng Al thu được 0,4 mol theo sơ đồ phản ứng sau :

+ Al → Fe +

Công thức của oxit sắt là

A. FeO.   B. .

C.    D. không xác định được.

Lời giải:

Đáp án: C

0,3 mol → 0,4 mol

Bảo toàn nguyên tố oxi ta có: 0,3.y = 0,4.3 ⇒ y = 4

⇒ Oxit là:

Câu 4:

Khử hoàn toàn hỗn hợp và CuO bằng CO thu được số mol tạo ra từ các oxit có tỉ lệ tương ứng là 3 : 2. Phần trăm khối lượng của và CuO trong hỗn hợp lần lượt là

A. 50% và 50%.   B. 75% và 25%.

C.75,5% và 24,5%.   D. 25% và 75%.

Lời giải:

Đáp án: A

CO + [O] →

Số mol tạo ra bằng số mol oxi trong oxit

Câu 5:

Khi nung hỗn hợp các chất Fe()2, Fe trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là

A. .   B. FeO.   C. Fe.   D. .

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 6:

Cho các chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe, , , Fe()2, Fe(, , (, . Cho từng chất trên lần lượt tác dụng với dung dịch đặc, nóng thì số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là

A. 8.   B. 5.   C. 7.   D. 6.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 7:

Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với đặc, nóng (dư) thoát ra 0,112 lít khí (đktc) (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức hợp chất của sắt là

A. FeS.   B. .

C. FeO.   D. .

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 8:

Có hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch từ từ đến dư vào dung dịch

A. Không có hiện tượng gì

B. Có kết tủa nâu đỏ

C. Có sủi bọt khí

D. Có kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí

Lời giải:

Đáp án: D