Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-8: Fructozơ thuộc loại A. polisaccarit. B. Đisaccarit C. monosaccarit. D. polime

Câu 1:

Fructozơ thuộc loại

A. polisaccarit.   B. Đisaccarit

C. monosaccarit.   D. polime

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2:

Xenlulozơ không thuộc loại

A. cacbohiđrat.   B. gluxit.

C. polisaccarit.   D. đisaccarit.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3:

Mantozơ và tinh bột đều không thuộc loại

A. monosaccarit.   B. đisaccarit.

C. polisaccarit.   D. cacbohiđrat.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4:

Saccarozơ,tinh bột và xenlulozơ đều có thể tham gia phản ứng

A. tráng bạc.   B. với Cu.

C. thuỷ phân.   D. đổi màu iốt

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 5:

Phản ứng glucozơ lên men tạo ra ancol etylic

OH +

Trong các nhận xét dưới đây về phản ứng này, nhận xét nào đúng?

A. Đây không phải là phản ứng ôxi hóa - khử

B. Đây là phản ứng oxi hóa - khử trong đó cacbon bị oxi hóa

C. Đây là phản ứng oxi hóa - khử trong đó cacbon bị khử

D. Đây là phản ứng oxi hóa - khử trong đó một số nguyên tử cacbon bị oxi hóa, một số nguyên tử cacbon tự khử

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 6:

Trong các phản ứng oxi hóa - khử dưới đây, ở phản ứng nào, glucozo thể hiện tính oxi hóa?

Đáp án: D

A. Glucozơ tác dụng với dung dịch trong amoniac tạo ra amoni gluconat

B. Glucozơ tác dụng với dung dịch Cu trong môi trường kiềm tạo ra muối gluconat

C. Glucozơ tác dụng với hiđro đun nóng có Ni làm xúc tác tạo ra amoni sobitol

D. Glucozơ tác dụng với dung dịch brom trong amoniac tạo ra axit gluconic

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 7:

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thự hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75 g kết tủa. Giá trị của m là

A. 75.   B. 65.

C. 8.   D. 55.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 8:

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, đun nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat cần dùng dung dịch chứa m kilogam axit nitric (hiệu suất phản ứng 90%). Giá trị của m là

A. 30.   B. 21.

C. 42.   D. 10.

Lời giải:

Đáp án: B