Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-8: Để phân biệt các dung dịch:

Câu 1:

Để phân biệt các dung dịch: , , đựng trong các lọ riêng biệt có thể dùng

A. dung dịch NaOH và dung dịch .

B. quỳ tím

C. dung dịch NaOH và dung dịch .

D. natri kim loại.

Lời giải:

A

Câu 2:

Để phân biệt các dung dịch: , , : đựng trong các lọ riêng biệt, có thể dùng

A. axit HCl và nước brom.

B. nước vôi trong và nước brom.

C. dung dịch và nước brom.

D. nước vôi trong và axit HCl.

Lời giải:

C

- Dùng dung dịch : tạo kết tủa; không tạo kết tủa.

- Cho mỗi dung dịch trong từng nhóm vào nước brom: làm mất màu nước brom, không; làm mất màu nước brom, không.

Câu 3:

Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch : , , , , ?

A. Kim loại natri.   B. Dung dịch HCl.

C. Khí .   D. Dung dịch .

Lời giải:

A

Câu 4:

Để phân biệt các dung dịch loãng : HCl, , có thể dùng thuốc thử nào sau đây ?

A. Dung dịch Ba và bột đồng kim loại.

B. Kim loại sắt và đồng

C. Dung dịch Ca.

D. Kim loại nhôm và sắt.

Lời giải:

A

Câu 5:

Có 5 lọ đựng 5 dung dịch hoá chất riêng biệt : Ba, , , , . Thuốc thử dùng để phân biệt chúng là

A. dung dịch HCl.   B. dung dịch KOH.

C. dung dịch .   D. giấy quỳ tím.

Lời giải:

D

Câu 6:

Chỉ dùng hoá chất nào sau đây có thể nhận biết 4 kim loại : Na, Al, Mg, Ag ?

A. O.   B.Dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaOH.   D. Dung dịch .

Lời giải:

B

Câu 7:

Để nhận biết 3 chất rắn : , MgO, có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây ?

A. O và HCl   B. O và .

C. O và NaOH.   D. O và NaCl.

Lời giải:

C

Câu 8:

Có 5 lọ đựng 5 dung dịch mất nhãn : , , , , (. Thuốc thử dùng để nhận biết 4 dung dịch trên là

A. dung dịch NaOH.   B. dung dịch Ba.

C. Quỳ tím.   D. dung dịch .

Lời giải:

B