Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-7: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với hợp chất

Câu 1:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với hợp chất

-- ?

   |

A. Axit 2-aminopropanoic   B. Axit α-aminopropionic.

C. Anilin.   D. Alanin.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hựp với chất

-[]--

     |

A. Axit 1,5 - điaminohexanoic   B. Axit 2,6-điaminohexanoic

C. Axit α ε-điaminocaproic   D. Lysin

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 3:

Để phân biệt 3 dung dịch , , chỉ cần dùng một thuốc thử là

A. dung dịch NaOH.   B. dung dịch HCl.

C. natri kim loại.   D. quỳ tím.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4:

Công thức cấu tạo của glyxin là

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 5:

Trong các dung dịch sau đâ, dung dịch nào đổi màu quỳ tím sang xanh

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 6:

1 mol α-amino axit X tác dụng vừa hết với 1 mol HC1 tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%. Công thức cấu tạo của X là

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 7:

Khi trùng ngưng 13,1 g axit ε-aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit còn dư người ta thu được m gam polime và 1,44 g nước. Giá trị của m là

A. 10,41.   B. 9,04.

C.11,02.   D. 8,43.

Lời giải:

Đáp án: B