Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-7: Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng dần của A. điện tích hạt nhân nguyên tử.

Câu 1:

Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng dần của

A. điện tích hạt nhân nguyên tử.

B. khối lượng riêng.

C. nhiệt độ sôi.

D. số oxi hoá.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 2:

Cho 3 g hỗn hợp gồm Na và kim loại kiềm M tác dụng với nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 800 ml dung dịch HCl 0,25M. Kim loại M là

A. Li.   B. Cs.

C. K.   D. Rb.

Lời giải:

Đáp án: A

⇒ 2 kim loại là Li(M = 7) và Na (M = 23)

Câu 3:

Cho 4,7 g O vào 195,3 g nước. Nồng độ phần trăm của dưng dịch thu được là

A. 2,6%.   B. 6,2%.

C. 2,8%.   D. 8,2%.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 4:

Cho 17 g hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm đứng kế tiếp nhau trong nhóm IA tác dụng với nước thu đừợc 6,72 lít (đktc) và dung dịch Y.

a) Hỗn hợp X gồm

A. Li và Na.   B. Na và K.

C. K và Rb.   D. Rb và Cs.

b) Thể tích dung dịch HCl 2M cần để trung hoà dung dịch Y là

A. 200 ml.   B. 250 ml.

C. 300 ml.   D. 350 ml.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 5:

Cho 3,9 g kali tác dụng với nước thu được 100 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch KOH thu được là

A. 0,1M.   B. 0,5M.

C. 1M.   D. 0,75M.

Lời giải:

Đáp án: C

K + O → KOH + ½

= = 3,9 : 39 = 0,1 mol

= 0,1 : 0,1 = 1M

Câu 6:

Cho hỗn hợp Na và Mg lấy dư vào 100 g dung dịch 20% thì thể tích khí (đktc) thoát ra là

A. 4,57 lít.   B. 54,35 lít.

C. 49,78 lít.   D. 57,35 lít.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 7:

Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiém thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 1,84 g kim loại ở catot. Công thức hoá học của muối là

A. LiCl.   B. NaCl.

C. KCl.   D. RbCl.

Lời giải:

Đáp án: B