Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-7: Để bảo quản dung dịch FeSO4 trong phòng thí nghiêm, người ta ngâm vào dung dịch đó một đinh sắt đã làm sạch. Chọn cách giải thích đúng cho việc làm trên.

Câu 1:

Để bảo quản dung dịch trong phòng thí nghiêm, người ta ngâm vào dung dịch đó một đinh sắt đã làm sạch. Chọn cách giải thích đúng cho việc làm trên.

A. Để Fe tác dụng hết với SƠ4 dư khi điều chế bằng phản ứng :

Fe + (loãng) → +

B. Để Fe tác dụng với các tạp chất trong dung dịch, chẳng hạn với tạp chất là :

Fe + + Cu

C. Để sắt tác dụng hết hoà tan :

2Fe + → 2FeO

D. Để sắt khử muối sắt(III) thành muối sắt(II) :

Fe + (

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2:

Cho hai phương trình hoá học sau :

Cu + + Fe + + Cu

Có thể rút ra kết luận nào sau đây

A. Tính oxi hoá : > > .

B. Tính oxi hoá : > > .

C. Tính khử : Fe > > Cu.

D. Tính khử : > Fe > Cu.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 3:

Nhúng thanh sắt (đã đánh sạch) vào các dung dịch ở ba thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1 : nhúng vào dung dịch .

Thí nghiệm 2 :- nhúng vào dung dịch NaOH.

Thí nghiệm 3 : nhúng vào dung dịch (.

Giả sử rằng các kim loại sinh ra (nếu có) đều bám vào thanh sắt thì nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Ở thí nghiệm 1, khối lượng thanh sắt giảm.

B. Ở thí nghiệm 2, khối lượng thanh sắt không đổi.

C. Ớ thí nghiệm 3, khối lượng thanh sắt không đổi.

D. A, B, C đều đúng.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4:

Cho khí CO khử hoàn toàn 10 g quặng hematit. Lượng sắt thu được cho tác dụng hết với dung dịch loãng thu được 2,24 lít (đktc). Phần trăm khối lượng của trong quặng là

A. 70%.   B. 75%.

C. 80%.   D. 85%.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 5:

Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol đặc, nóng (giả thiết là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được

A. 0,03 mol ( và 0,06 mol

B. 0,05 mol ( 0,02 mol Fe dư.

C. 0,02 mol ( và 0,08 mol .

D. 0,12 mol .

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 6:

Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm : FeO, , thấy có 4,48 lít (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 1,12 lít.   B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.   D. 4,48 lít.

Lời giải:

Đáp án: D

CO + [O] ⟶

= = 4,48 lít

Câu 7:

Cho 11,36g hỗn hợp gồm Fe, FeO, phản ứng hết với dung dịch loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m g muối khan. Giá trị m là

A. 43,076   B. 34,076   C. 43,706   D. 34,706

Lời giải:

Đáp án: A

Quy đổi hỗn hợp thành: FeO (x mol) và (y mol)

Ta có: 72x + 32y = 11,36g

Bảo toàn e ta có: = + ⟹ x – 4y = 0,18 mol

⟹ x = 0,16 mol; y = - 0,005mol

Bảo toàn nguyên tố Fe: = nFeO = 0,16 mol

= 0,16.242 = 38,72g