Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-7: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm

Câu 1:

Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm

A. Cu, Al, Mg.   B. Cu, Al, MgO.

C. Cu, , Mg.   D. Cu, , MgO.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2:

Hòa tan 28 g Fe vào dung dịch dư đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là

A. 108g.   B. 162 g.

C. 216 g.   D. 154 g.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 3:

Điện phân 400 ml dung dịch 0,2M với cường độ dòng điện 10A trong một thời gian thu được 0,224 lít khí (đktc) ở anot. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng catot tăng là

A. 1,28 g.   B. 0,32 g.

C. 0,64 g.   D. 3,2 g.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 4:

Cuốn một sợi dây thép vào một thanh kim loại rồi nhúng vào dung dịch loãng. Quan sát thấy bọt khí thoát ra rất nhanh từ sợi dây thép. Thanh kim loại đã dùng có thể là

A. Cu.   B. Ni.   C. Zn.   D. Pt.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 5:

Ngâm một lá Zn vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra ít và chậm. Nếu nhỏ thêm vào vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí thoát ra rất nhiều và nhanh. Chất tan trong dung dịch X là

A. .   B. .   C. NaOH.   D. .

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6:

Cắm 2 lá kim loại Zn và Cu nối với nhau bằng một sợi dây dẫn vào cốc thuỷ tinhễ Rót dung dịch loãng vào cốc thuỷ tinh đó thấy khí thoát ra từ lá Cu. Giải thích nào sau đây không đúng với thí nghiệm trên ?

A. Cu đã tác dụng với sinh ra .

B. Ở cực dương xảy ra sự khử H+: + 2e → .

C. Ở cực âm xảy ra sự oxi hoá Zn : Zn → + 2e.

D. Zn bị ăn mòn điện hoá và sinh ra dòng điện.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 7:

Để các hợp kim: Cu-Fe(1); Fe-C(2); Fe-Zn(3) trong không khí ẩm. Hợp kim trong đó sắt bị ăn mòn là

A. (1), (2)   B. (2), (3)   C. (1), (3)   D. (1), (2), (3)

Lời giải:

Đáp án: A