Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-6: Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại A. monosaccarit. B. đisaccarit. C. polisaccarit D. cacbohiđrat.

Câu 1:

Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại

A. monosaccarit.   B. đisaccarit.

C. polisaccarit   D. cacbohiđrat.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2:

Glucozơ và mantozơ không thuộc loại

A.monosaccarit.   B. đisaccarit.

C. polisaccarit.   D. cacbohiđrat.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3:

Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

A. đường phèn.   B. mật mía.

C. mật ong   D. đường kính.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 4:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai?

A. Xenlulozơ và tinh bột đều thuộc loại polisaccarit

B. Xenlulozơ và tinh bột đều có thể thủy phân tạo ra glucozơ

C. Xenlulozơ và tinh bột đều được tạo thành trong cây xanh

D. Xenlulozơ và tinh bột có cùng công thức phân tử và phân tử khối trung bình

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 5:

Các chất không tan được trong nước lạnh là

A. glucozơ, xenlulozơ.   B. tinh bột, xenlulozơ.

C. saccarozơ, tinh bột.   D. fructozơ, glucozơ.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6:

Cho chất X vào dung dịch trong amoniac, đun nóng, không thấy có bạc kết tủa. Chất X có thể là chất nào trong các chất dưới đây ?

A. Glucozơ.   B. Fructozơ.

C. Axetanđehit.   D. Saccarozơ

Lời giải:

Đáp án: D