Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-5: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?

Câu 1:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?

A. Tất cả các chất có công thức ( đều là cacbohiđrảt.

B. Tất cả các cacbohiđrat đều có công thức chung (

C. Đa số các cacbohiđrat có công thức chung (

D. Phân tử các cacbohiđrat đều có ít nhất 6 nguyên tử cacbon.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2:

Glucozơ không thuộc loại

A. hợp chất tạp chức.   B. cacbohiđrat.

C. monosaccarit.   D. đisaccarit.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3:

Chất có khả năng phản ứng với dung dịch / (đun nóng) không giải phóng Ag là

A. axit axetic.   B. axit fomic.

C. glucozơ   D. fomanđehit

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 4:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng?

A. Cho glucozơ và fructozơ vào dung dịch / (đun nóng) xảy ra phản ứng tráng bạc.

B. Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với hiđro sinh ra sản phẩm có cùng một công thức cấu tạo.

C. Glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với Cu tạo ra cùng một loại phức đồng.

D. Glucozơ và fructozơ có công thức phân tử giống nhau.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 5:

Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Cu trong NaOH, đun nóng.

B. Cu ở nhiệt độ thường.

C. natri hiđroxit.

D. trong dung dịch , đun nóng.

Lời giải:

Đáp án: B