Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-5: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit ?

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit ?

A. được sinh ra khi nhiệt phân muối Al(.

B. bị khử bởi co ở nhiệt độ cao.

C. tan được trong dung dịch .

D. là oxit không tạo muối.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 2:

Có các dung dịch : , Cu(, , , Cl. Chỉ dùng hoá chất nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?

A. Dung dịch NaOH dư.   B. Dung dịch .

C. Dung dịch .   D. Dung dịch HCl.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 3:

Cho m gam bột Al tác dụng hết với dung dịch dư chỉ thu được 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm NO và O (đktc) có tỉ lệ mol là 1 : 3. Giá trị của m là

A. 24,3.   B. 42,3.

C. 25,3.   D. 25,7.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 4:

Trộn 24 g với 10,8 g Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí). Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem hoà tan vào dung dịch NaOH dư thu được 5,376 lít khí (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là

A. 12,5%.   B. 60%.

C. 80%.   D. 90%.

Lời giải:

Đáp án: C

= 0,15 mol; = 0,4 mol

+ 2Al → + 2Fe

⇒ Al dư hiệu suất tính theo

= 2/3 = 0,16 mol

= 0,4 – 0,16 = 0,24 mol

= ½ = 0,12 mol

H% = 0,12 : 0,15 .100% = 80%

Câu 5:

Cho nhôm tác dụng với dung dịch chứa và NaOH thấy nhôm tan và giải phóng . Trong phương trình hoá học của phản ứng trên hệ số nguyên tối giản của O bằng

A. 3.   B. 2.   C. 5.   D. 7.

Lời giải:

Đáp án: B