Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-4: Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây ?

Câu 1:

Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây ?

A. Khí clo.   B. Khí cacbonic.

C. Khí cacbon oxit.   D. Khí hiđro clorua

Lời giải:

B

Câu 2:

Mưa axit chủ yếu là do những chất sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp nhưng không được xử lí triệt để. Đó là những chất nào sau đây ?

A. , .   B. S,

C. , HCl   D. , .

Lời giải:

A

Câu 3:

Nhóm nào sau đây gồm các ion gây ô nhiễm nguồn nước ?

A. , , , , .

B. , ,, Na+, , .

C. -, , , .

D. , , , ,

Lời giải:

B

Câu 4:

Nguyên nhân của sự suy giảm tầng ozon chủ yếu là do

A. khí .

B. mưa axit.

C. clo và các hợp chất của clo.

D. quá trình sản xuất gang thép.

Lời giải:

C