Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-4: Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn :

Câu 1:

Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn : , Mg(, Al()3. Để phân biệt các dung dịch trên, có thể dùng

A. quỳ tím.   B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch Ba.   D. dung dịch .

Lời giải:

C

Câu 2:

Để phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn : , , , , KCl bằng phương pháp hoá học, có thể dùng

A. dung dịch NaOH.   B. dung dịch

C. dung dịch .   D. quỳ tím.

Lời giải:

B

Câu 3:

Để phân biệt 2 dung dịch có thể chỉ cần dùng

A. dung dịch HCl.   B. nước brom.

C. dung dịch Ca.   D. dung dịch .

Lời giải:

B

Câu 4:

Cho dung dịch chứa các cation sau: ; ; ; ; . Muốn loại được nhiều cation ra khỏi dung dịch, có thể dùng chất nào sau đây

A. Dung dịch    B. Dung dịch

C. Dung dịch NaOH   D. Dung dịch

Lời giải:

B