Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-4: Cho các phát biểu sau :

Câu 1:

Cho các phát biểu sau :

a) Chất béo thuộc loại hợp chất este.

b) Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước.

c) Các este không tan trong nước và nổi trên mặt nước do chúng không tạo được liên kết hiđro với nước và nhẹ hơn nước.

d) Khi đun chất béo lỏng trong nồi hấp rồi sục dòng khí hiđro vào (có xúc tác niken) thì chúng chuyển thành chất béo rắn

e) Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit không no trong phân tử. Những phát biểu đúng là

A. a, d, e.   B. a, b, d.

C. a, c, d, e.   D. a, b, c, d, e.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2:

Khi cho một ít mỡ lợn (sau khi rán, giả sử là tristearin) vào bát sứ đựng dung dịch NaOH, sau đó đun nóng và khuấy đều hỗn hợp một thời gian. Khi đó quan sát được hiện tượng nào sau đây ?

A. Miếng mỡ nổi ; sau đó tan dần.

B. Miếng mỡ nổi ; không thay đổi gì trong quá trình đun nóng và khuấy.

C. Miếng mỡ chìm xuống ; sau đó tan dần.

D. Miếng mỡ chìm xuống ; không tan.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 3:

Xà phòng hoá 4,4 g este X có CTPT trong dung dịch NaOH thu được 4,1 g muối của axit Y. Công thức cấu tạo của X là

A.    B.

C.    D.

Lời giải:

Đáp án: B

Hướng dẫn giải:

Gọi X là: RCOOR’

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

0,05                              0,05  (mol)

= 4,1 : 0,05 = 82g/mol

= 15:

⇒ CTCT X:

Câu 4:

Đun 6,6 g hỗn hợp gồm 2 este X, Y đồng phân có CTPT trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 6,5 g hỗn hợp 2 muối của 2 axit đồng đẳng kế tiếp nhau. Hai este có công thức là

A.

B.

C.

D.

Lời giải:

Đáp án: B

Hướng dẫn giải:

⇒ 2 muối là: COONa và COONa

⇒ CTCT của X, Y: