Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-3: Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Chất béo là trieste của glyxerol và các monocacboxylic có mạch cacbon dài, không phân nhánh

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Chất béo là trieste của glixerol và các monocacboxylic có mạch cacbon dài, không phân nhánh

B. Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng.

C. Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.

D. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2:

Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây ?

A. Không tan trong nước, nặng hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.

B. Không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.

C. Là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.

D. Là chất rắn, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trone thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 3:

Khi thuỷ phân chất béo X trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối COONa, COONa có khối lượng hơn kém nhau 1,817 lần và glixerol. Trong phân tử X có

A. 3 gốc COO.   C. 2 gốc COO.

B. 2 gốc COO.   D. 3 gốCOO.

Lời giải:

Đáp án: C