Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-3: Không thể nhận biết các khí CO2, SO2 và O2 đựng trong các bình riêng biệt nếu chỉ dùng

Câu 1:

Không thể nhận biết các khí , đựng trong các bình riêng biệt nếu chỉ dùng

A. nước brom và tàn đóm cháy dở.

B. nước brom và dung dịch Ba.

C. nước vôi trong và nước brom.

D. tàn đóm cháy dở và nước vôi trong.

Lời giải:

D

Câu 2:

Để phân biệt các khí CO, , có thể dùng

A. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và nước brom.

B. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và dung dịch .

C. dung dịch và nước brom.

D. tàn đóm cháy dở và nước brom.

Lời giải:

A

Câu 3:

Phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Dùng chất nào sau đây có thể khử được clo một cách tương đối an toàn ?

A. Dung dịch NaOH loãng.

B. Dùng khí hoặc dung dịch .

C. Dùng khí S

D. Dùng khí

Lời giải:

B