Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1-12: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng ?

Câu 1:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng ?

A. Gang là hợp chất của Fe - C.

B. Hàm lượng C trong gang nhiều hơn trong thép.

C. Gang là hợp kim Fe - C và một số nguyên tố khác.

D. Gang trắng chứa ít cacbon hơn gang xám

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 2:

Có thể dùng dung dịch nào sau đây để phản ứng hoàn toàn một mẫu gang ?

A. Dung dịch HCl   B. Dung dịch loãng

C. Dung dịch NaOH   D. Dung dịch đặc, nóng

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3:

Trong quá trình sản xuất gang, xỉ lò là chất nào sau đây ?

A. và C   B. và CaO

C.    D.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 4:

Y là một loại quặng manhetit chứa 69,6% . Khối lượng sắt tối đa có thể điều chế từ 1 tấn Y là

A. 0,504 tấn.   B. 0,405 tấn.

C. 0,304 tấn.   D. 0,404 tấn.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 5:

Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

A. hematit nâu.   B. manhetit.

C. xiđerit.   D. hematit đỏ.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6:

Nguyên tắc luyện thép từ gang là

A. dùng oxi hoá các tạp chất Si, P, S, Mn,... trong gang để thu được thép

B. dùng chất khử co khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.

C. dùng CaO hoặc để khử tạp chất Si, P, S, Mn, C, ... trong gang để thu được thép.

D. tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 7:

Gang là hợp kim của sắt - cacbon và một số nguyên tố khác, trong đó cacbon chiếm

A. 0,01 - 2% khối lượng.   B. 2 - 5% khối lượng.

C. 8 - 12% khối ỉượng.   D. trên 15% khối lượng.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 8:

Có các nguyên liệu : (1) quặng sắt, (2) quặng cromit, (3) quặng boxit, (4) than cốc, (5) than đá, (6) chất chảy , (7) . Nguyên liệu để sản xuất gang gồm

A. 1,3, 4, 5.   B. 1,4,5.

C. 1,3, 5,7.   D. 1,4, 6.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 9:

Loại quặng sắt dùng để sản xuất gang thường chứa từ 30 - 95% oxit sắt và phải

A. chứa nhiều photpho.

B. chứa nhiều lưu huỳnh.

C. chứa nhiều .

D. chứa rất ít phot pho, lưu huỳnh

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 10:

Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa nhiệt độ và phản ứng xảy ra trong lò cao ?

A. C + → 2CO

B. CO + +

C. CO + → 3FeO +

D. CO + FeO → Fe+

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 11:

Cho các nguyên liệu : (1) quặng sắt; (2) quặng boxit; (3) sắt thép phế liệu ; (4) gang trắng, gang xám , (5) than cốc ; (6) CaO ; (7) ; (8) không khí giàu ; (9) nhiên liệu (dầu, khí đốt). Các nguyên liệu dùng để sản xuất thép là

A. 1,5, 6, 7, 8.   B. 3,4, 6, 8, 9.

C. 2, 3, 4, 8,9.   D. 3,4,6, 7, 8.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 12:

Để xác định hàm lượng cacbon trong thép (không chứa S) người ta cho dư đi qua ống sứ đựng 15 gam thép, nung nóng và cho khí đi qua khỏi ống sứ hấp thụ hết vào bình đựng KOH rắn. Sau thí nghiệm khối lượng bình KOH tăng 0,44 gam. Phần trăm khối lượng cacbon trong thép đó là

A. 0,%.   B. 0,5%.   C. 0,8%.   D. 1,02%.

Lời giải:

Đáp án: C

Khối lượng bình KOH tăng chính là khối lượng CO2

= = 0,44 : 44 = 0,01 mol

= 0,01.12: 15 .100% = 0,8%